دفتر حقوقی و بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

نام و نام خانوادگی:کریم پوربافرانی
کارشناس حقوقی، بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
شماره تماس:6-03146257604 -- داخلی 125

شرح وظایف

1

۲

۳

۴