معاونتها

نام و نام خانوادگی:محسن میرزابیگی نایینی
معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی
شماره تماس:6-03146257604 -- داخلی 103

شرح وظایف

1

۲

۳

۴

 

نام و نام خانوادگی:سید محمدرضا موسوی
معاونت برنامه ریزی و توسعه
شماره تماس:6-03146257604 -- داخلی 103

شرح وظایف

1

۲

۳

۴

 

نام و نام خانوادگی:
معاونت عمرانی
شماره تماس:6-03146257604 -- داخلی 103

شرح وظایف

1

۲

۳

۴