معاونتها

نام و نام خانوادگی:محسن میرزابیگی نایینی
معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی
شماره تماس:6-03146257604 -- داخلی 103

شرح وظایف

1

۲

۳

۴

 

نام و نام خانوادگی:
معاونت برنامه ریزی
شماره تماس:6-03146257604 -- داخلی 103

شرح وظایف

1

۲

۳

۴

 

نام و نام خانوادگی:
معاونت عمرانی
شماره تماس:6-03146257604 -- داخلی 103

شرح وظایف

1

۲

۳

۴