حراست

نام و نام خانوادگی:حسن پوربافرانی
مسئول حراست
شماره تماس:6-03146257604 -- داخلی 130

شرح وظایف

1

۲

۳

۴

نام و نام خانوادگی:محمد بخشی
مسئول دبیرخانه حراست
شماره تماس:6-03146257604 -- داخلی 131

شرح وظایف

1

۲

۳

۴