فرماندار

نام و نام خانوادگی:محمد کریمی
فرماندار
شماره تماس:6-03146257604 -- داخلی 103

سوابق فرماندار

1

۲

۳

۴

شرح وظایف و اختیارات فرماندار

1

۲

۳

۴