فناوری اطلاعات

نام و نام خانوادگی:احمدرضا افضل آقایی نایینی
دفتر فناوری اطلاعات
شماره تماس:6-03146257604 -- داخلی 162

شرح وظایف

1

۲

۳

۴