اداره سیاسی، امنیتی، اجتماعی

نام و نام خانوادگی:امیر فقیهی محمدی
رییس اداره سیاسی، امنیتی و اجتماعی
شماره تماس:6-03146257604 -- داخلی 163

شرح وظایف

1

۲

۳

۴

 

۴

نام و نام خانوادگی:محمد جباری
دفتر سیاسی، انتظامی و انتخابات
شماره تماس:6-03146257604 -- داخلی 139

شرح وظایف

1

۲

۳

۴

 

۴

نام و نام خانوادگی:سید مهدی موسی کاظمی
دفتر سیاسی، انتظامی و انتخابات
شماره تماس:6-03146257604 -- داخلی 140

شرح وظایف

1

۲

۳

۴

 

۴