اداره فنی و امور عمرانی

نام و نام خانوادگی:محمدعلی پیله ور زواره
رییس اداره فنی و امور عمرانی
شماره تماس:6-03146257604 -- داخلی 136

شرح وظایف

1

۲

۳

۴

نام و نام خانوادگی:علی فخرینیان
کارشناس دفتر فنی و امور عمرانی
شماره تماس:6-03146257604 -- داخلی 142

شرح وظایف

1

۲

۳

۴