دفتر فرماندار

نام و نام خانوادگی:علیرضا ندافپور
دفتر فرماندار
شماره تماس:6-03146257604 -- داخلی 103

شرح وظایف

1

۲

۳