دفتر برنامه ریزی

نام و نام خانوادگی:اسماعیل باباییان
کارشناس مسئول برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی
شماره تماس:6-03146257604 -- داخلی 153

شرح وظایف

1

۲

۳