بخشداری انارک

نام و نام خانوادگی:محمد جباری
بخشدار انارک
شماره تماس:03146202045

نام و نام خانوادگی:مجتبی توکلی
کارشناس امور عمرانی بخشداری انارک
شماره تماس:03146202045