بخشداری مرکزی

نام و نام خانوادگی:محمدعلی پیله ور
بخشدار مرکزی نایین
شماره تماس:6-03146257604 -- داخلی 107

نام و نام خانوادگی:جمشید یوسف پور محمدی
مسئول دبیرخانه بخشدار مرکزی نایین
شماره تماس:6-03146257604 -- داخلی 146