حوزه معدن

با عنایت به وجود ذخایر و مواد معدنی متنوع و نسبتاً فراوان در جای جای این شهرستان و انجام اکتشافات مقدماتی توسط شرکت تکنو اکسپورت روسیه در سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸ و شناسایی اندیس ها و ذخایر معدنی فراوان (وجو بیش از ۴۵ معدن دارای پروانه بهره برداری ، ۶۰ معدن دارای پروانه اکتشاف و گواهی کشف و حدود ۳۵ معدن متروکه) ، هدایت سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این بخش بسیار جواب گو و اقتصادی خواهد بود. دو شهر نایین و انارک که در حال حاضر مطالعات مقدماتی اکتشافی آن توسط شرکت فولاد مبارکه و سازمان زمین شناسی صورت گرفته حاکی از ذخایر مناسب می باشد که نوید آینده بسیار خوبی برای تحرک در بخش معادن منطقه می باشد. سایر پتانسل های موجود در این حوزه از قرار زیر می باشد :

  • وجود تعداد ۳۵ معدن متروکه وغیرفعال و امکان واگذاری آن به بخش خصوصی از طریق مزایده
  • تعیین تکلیف و فعال نمودن معدن سنگ آهن چاه پلنگ
  • انجام اکتشاف عمقی به روش ژئوفیزیک توسط تیم مشترک فولاد و سازمان زمین شناسی.
  • بازگشایی افق ۲۴۰ تا ۳۶۰ متری مجتمع معدنی نخلک،استفاده ازآب معدن دربخش صنعت،احداث کارخانه فرآوری به روزمجاورمعدن،راه اندازی موزه معدن وواگذاری معادن متروکه متعلق به دولت مثل چاه خربزه،پتیار،خونی،کالکافی،باقروقو … به شرکت تهیه وتولیدموادمعدنی ایران
  • پیگیری بحث ژئوتوریسم درمنطقه،وجودمعادن زیرزمینی،کوره های ذوب ودودکشهای قدیمی،موادمعدنی متنوع (۴۶ نوعمادهمعدنی) به همراه جاذبه های تاریخی نایین وانارک